הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי ועל מה מברכין ברכת האילנות?

תשובה:

נוהגים לברך ברכת האילנות בחודש ניסן, ואם איחר עד אייר  מברך אז. 
נוסח הברכה: "ברוך אתה ה' אמ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם".
 יש לברך פעם אחת בשנה. ובמקומות אחרים בעולם בהם תקופת הקיץ בעיתוי אחר, מברכים בזמן הלבלוב שם, אף על פי שאינו בחודש ניסן.
מברך על לבלוב של עץ שעתיד לתת פירות. יש לברך במקום שיש בו שני אילנות מלבלבין, ואם יש לו רק  אילן אחד, גם מברך. וראוי להתקרב ולהבחין בפריחה. בני אשכנז נוהגים ברובם לברך בשבת. (וראה גם הליכות שלמה, תפילה,כג.ל ובהערה).

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: פרק י ברכת האילנות

תשובה נוספת:

יש לברך רק על אילני מאכל. אין צורך משני מינים, ואפשר לברך על שני אילנות שהם ממין אחד.
אם רואה שהציבור מאחר לברך, למרות שברוב עם הדרת מלך, אל ימתין אלא יברך לבד.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: מקור חיים השלם

מקור: חלק שני, ברכת האילנות פרק צז' סעיפים ג-ה

תשובה נוספת:

במקומות בעולם שפריחת האילנות בתשרי או בחשון, רשאים לברך ברכה זו בשעת פריחתם. והוא הדין בחודש אדר במקום שהפריחה באדר.
לכתחילה, לא יברך באדר אלא ימתין לניסן כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, ואם לא נזדמן לו בניסן יברך באייר ויסמוך על דברי הפוסקים שניסן לאו דוקא, ובלבד שיהיו עדין העצים בפריחתם ולא גדלו פירותיהם. 
אם לא ברך עד שגדלו הפירות שוב אינו מברך. וכל שנפלו הפרחים ורק התחיל גידול הפרי, אין לברך. מותר לברך ברכת האילנות בשבת ויום טוב, ואין לחוש פן ישכח ויתלוש מפרחי האילנות בשבת. אף שלכתחילה יש לברך בימי החול, אולם אם יש חשש שלא יראה יותר אילן של מאכל עם פרחים יברך בשבת.
סומא / עוור לא יברך ברכת האילנות וישמע משליח צבור ויצא ידי חובה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ראשון סימן רכו' סעיפים ט-יד

תשובה נוספת:

ברכת האילנות במדינות ברזיל, ארגנטינה, אוסטרליה, דרום אפריקה ובכל מדינות השוכנות מדרום לקו המשוה יש לברך בחודש תשרי,  כיון שזוהי עונת הפריחה ולבלוב האילנות שם.

פוסק: הרב פנחס זביחי

ספר: שו"ת עטרת פז

מקור: חלק ד סימן יג וראה גם חזון עובדיה, ברכת האילנות, סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה