הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי והיכן אומרים את ברכת הגומל?

תשובה:

ג. זמן הברכה

1. לכתחילה טוב לברך הגומל תוך 3 ימים. ואפילו שלא בשעת קריאת התורה, או כשאין ספר תורה, ובלבד שיהיו 10 אנשים. על כל פנים לא יאחר לכתחילה מלברך יותר מ5- ימים.

2. אם אחר ולא בירך, רשאי לברך כל זמן שירצה. על כל פנים מצווה שיזדרז ולא יאחר, ולצורך זה יוכל לברך גם בלילה.

3. מי שנמצא במקום בו אין מנין, ויודע שלא ימצא מנין בתוך 30 יום, יכול לברך הגומל אפילו ביחיד.

ד. אופן הברכה ומקומה

1. נוהגים שמי שהתחייב בברכת הגומל, עולה לתורה ומברך הגומל אחרי שבירך ברכה אחרונה. אם הוא האחרון שעולה, צריך לומר קדיש מיד אחר ברכת התורה שלו, ורק אחר כך יברך הגומל.

2. אך אין זה חיוב שיעלה לתורה, והוא אינו דוחה שום חיוב אחר, ואפשר לברך גם בלי שיעלה לתורה. לכן אם יש בבית הכנסת הרבה אנשים שנתחייבו לברך ברכת הגומל, כגון קבוצת תיירים מישראל, יברכו כולם בזה אחר זה אחרי שנגמרה קריאת התורה.

3. עצה טובה לאלו שלא יתאפשר להם לברך הגומל בציבור (כגון: נשים ), בגמר הטיסה, לאחר הנחיתה, יברך אחד מהנוסעים בקול רם ויכוון להוציא את כלם ידי חובתם. נוסח הברכה אז הוא בלשון רבים: "שגמלנו כל טוב".

4. אשה שנסעה עם בעלה יכולה לכוון לצאת ידי חובתה בברכה שתשמע מבעלה, ותענה על ברכתו אמן.

5. אין לברך ברכת הגומל בלחש, אף אם רוצה שהקהל לא ידע שחזר מנסיעה, מאחר ויש מחלוקת אם יצא בדיעבד. על כן אם בירך בלחש לא יברך פעם שניה. וכן הדין אם בירך ברכת הגומל שלא בנוכחות עשרה - בדיעבד לא יברך פעם שניה.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ו סעיפים ג-ד

תשובה נוספת:

ברכת הגומל יכולה להדחות לשבת, רק אם שבת בתוך שלושה ימים מהתרחשות האירוע.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: אורח חיים, סימן ריט סעיף עב

תשובה נוספת:

ברכת הגומל לא יברך אם התעכב לאחר חודש ימים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: הלכות ברכות שאלה מו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה