הוסף שאלה / נושא

חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך על קשת ברקים ורעמים באמצע לימוד תורה?

תשובה:

ברכת רעמים וברקים באמצע שיעור תורה

האם צריך לברך על ברקים ורעמים המתרחשים באמצע שיעור תורה.

הגמרא במסכת מועד קטן (ט, ב) אומרת: "כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה? כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים", וכיוון שלא ניתן לעשות את הברכה ע"י אחרים הרי יש להקדימה ללימוד תורה, וע"ע בזה בדברי שו"ת דברי מלכיאל (א, כב) שחילק בין מצווה שמוטל על האדם לעשות (ובמ"ע חיובית).

על חשיבות ההפסק לברכת הרעמים, יכולים אנו לראות מעצם המחלוקת האם להפסיק לברכת רעמים באמצע קריאת שמע (המג"א סו, סק"ה התיר. אך רבים חלקו ע"כ ובהם התבואת שור, רעק"א והנוב"י). ועיין בשו"ת באר משה (ב, י) שאף שרבים חולקים על המג"א זהו לגבי ק"ש, אך באמצע לימוד "כו"ע מודים להמג"א".

בהתבוננות מהירה חשבנו לומר דיהא פטור משום שבעת שלומד תורה הוא עוסק במצווה והעוסק במצווה פטור (כמבואר בסוכה כה). אלא דיש לומר דלא אמרינן את הכלל העוסק במצווה בתלמוד תורה (דיהא פטור ממצווה אחרת), כיוון דזו מצווה תמידית, כמבואר בהעמק שאלה (קסט) וע"ע בזה בחידושי (הגרז"ר בענגיס ב, מב). במאירי (מועד-קטן ט, ב) ביאר הטעם דלא אמרינן העוסק במצווה בת"ת, עיי"ש, וכן עיין בדברי שו"ת מהרש"ם (ה, מו) בזה (ובאור-שמח תלמוד-תורה א, ב). וראיתי דשבשו"ת שרידי אש (ג, פה) ביאר שאין בתלמוד תורה את הדין של העוסק במצווה, כיון דאין טירדא, ועיין עוד באריכות בזה בספר בית מתתיהו (א, א אות כה).

לפי"ז יש לברך על הברקים והרעמים אף באמצע לימודו, וכן ראינו שהעלה בשו"ת באר משה (ב, י). בספר פסקי תשובות על המשנ"ב (רכז אות ה) נטה לומר דיש להקל אלא אם מיירי בלימוד תורה לרבים שאז לא יפסיק לברך. וע"ע בשו"ת משנת יוסף (ז, מח) דהעלה שיברך אף באמצע שיעור והוסיף: "אם באמצע הלימוד מברך שכחו וגבורתו מלא עולם, יכול לכוין גם על התורה, שמימנו אש דת למו, שבח לה' שנתן חלקינו בגבורת התורה. וכן עושה מעשה בראשית, שבשביל התורה שנקראת ראשית נברא העולם (וכמובן עיקר הברכה על הרעם והברק)".  

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה